Jau 1954. gadā augstskolā darbojās Fizikas un matemātikas katedra, kas 1962. gadā pārtapa par Matemātikas katedru. Deviņdesmitajos gados katedras pārziņā nonāk arī datorzinātņu studiju programmas un pieaug jaunās nozares mācībspēku skaits, tāpēc 1997. gadā tiek izveidota Matemātikas un informātikas katedra.

Katedru vadījuši Arvīds Grīnbergs, Eduards Siliņš, Jānis Mencis, Dzidra Krūče, Vaira Kārkliņa, Edvīns Ģingulis, Dzintars Tomsons, no 2007. gada katedru vada Dr.math. Kārlis Dobelis.

Pēdējos 20 gadus matemātikas studijās katedra veikusi daudzas būtiskas izmaiņas. Kopš 1997. gada tiek gatavoti dabaszinātņu bakalauri matemātikā pēc četrgadīga studiju plāna. Pēc bakalaura grāda iegūšanas studenti var turpināt studijas viena gada matemātikas skolotāja profesionālās izglītības studiju programmā. Laika posmā no 1964. līdz 2004. gadam ir sagatavoti ap 800 vidusskolas matemātikas skolotāju.

1996. gadā sāka uzņemt studentus arī dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs studiju programmā, kas tika izstrādāta pēc katedras docētāju Dz. Krūčes un Dz. Tomsona iniciatīvas. Pēc šīs programmas beigšanas var turpināt studijas viengadīgā profesionālā studiju programmā "Informātikas skolotājs".

1997. gadā sāka uzņemšanu arī pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā "Programmēšana un lietišķās datorzinātnes", pēc tās beigšanas var iegūt programmētāja vai datorsistēmu un datoru tīklu administratora kvalifikāciju. Līdz 2004. gadam pirmā līmeņa studiju programmu beidza ap 40 studentu, bakalaura programmu - ap 60 studentu. Puse no viņiem ieguva arī informātikas skolotāja kvalifikāciju.

Visā pastāvēšanas periodā katedra sadarbojusies ar līdzīgām mācību iestādēm Latvijā un ārpus tās. 1984. gadā katedra noorganizējusi pirmo Baltijas republiku semināru par matemātikas mācīšanas vēstures jautājumiem. Šis seminārs notiek regulāri pārmaiņus visās trijās Baltijas valstīs, 2004. gadā tas jau ceturto reizi notika Liepājas Pedagoģijas akadēmijā.

Septiņus gadus (1994. - 2000.) Tempus projekta "Multimēdiju tehnoloģijas izglītībā" ietvaros ilga katedras sadarbība ar P. un M. Kirī universitāti (Parīze) un Rietumanglijas universitāti. Katedras docētāji piedalās arī starptautiskos projektos, piemēram, "Socrates Grundtvig" programmā par videokonferencēm izglītībā, arī programmā par e-apmācību izglītībā.

Paralēli savam tiešajam darbam auditorijās katedras docētāji sistemātiski gatavojuši mācību līdzekļus. Katedras profesors Jānis Mencis sastādījis desmitiem matemātikas mācību grāmatu skolu dažāda vecuma skolēniem, arī atbilstošus mācību līdzekļus un metodisko literatūru skolotājiem.

Katedrai ar vien bijusi cieša saikne ar skolām un matemātikas skolotājiem. Katedras pasniedzēji regulāri ik gadus lasījuši lekcijas skolotāju kvalifikācijas celšanas kursos. Profesors J. Mencis sagatavojis un vadījis simtiem televīzijas mācību raidījumu, kas adresēti skolēniem tieši matemātikas stundā.

Ar 2010. gada 12.aprīļa Senāta lēmumu Nr. 2010/26

Liepājas Universitātē ar 1.jūliju katedras kā struktūra ir likvidētas.

Latviski
English
© 2008
Matemātikas un informātikas katedra
Lapa izstrādāta www.grafika.lv